Παντοπωλείον "Το Εκλεκτόν" - Mpoumpoulinas 32

4.5/5 based on 8 reviews

Βιολογικά Προϊόντα & Ειδικής Διατροφής | Βιο-παντοπωλείο το Εκλεκτόν - Biotoeklekton.gr

Συνεργαζόμαστε με έναν μεγάλο αριθμό πιστοποιημένων παραγωγών ώστε να φέρουμε τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα σε σας και την οικογένειά σας.

Contact Παντοπωλείον "Το Εκλεκτόν"

Address :

Mpoumpoulinas 32, Pireas 185 35, Greece

Phone : 📞 +9
Postal code : 185
Website : http://biotoeklekton.gr/
Categories :

Mpoumpoulinas 32, Pireas 185 35, Greece
T
Theodore Kopoukis on Google

b
beauty bar on Google

Ε
Ελένη Μυλωνά on Google

Μαγαζί με μεράκι!!! Θα μπορέσεις να βρεις ότι χρειάζεσαι από βιολογικά παραδοσιακα προϊόντα και μαναβικη. Είναι διαλεγμένα όλα πολύ προσεχτικά για την ποιότητα τους.
Shop with love !!! You will be able to find that you need organic and man-made organic products. They are all carefully selected for their quality.
I
Ioannis Petropoulos on Google

Πολύ καλό κατάστημα με πολλά βιολογικά προϊόντα.
Very good store with many organic products.
N
Nadia Sfk on Google

Καταπληκτικό μαγαζί ! Είναι γεμάτο βιολογικά προϊόντα και μπορείς να βρεις ότι θέλεις! Το προσωπικό που εργάζεται είναι καλοπροαίρετο και πάντα μέσα στη καλή διάθεση ! Επίσης μπορείτε να κάνετε παραγγελίες και να σας τα φέρουν στο σπίτι γρήγορα.
Amazing shop! It is full of organic products and you can find whatever you want! The working staff is well-intentioned and always in a good mood! You can also place orders and have them delivered to your home quickly.
Σ
Σοφια Θεοφανιδου on Google

Ωραία προϊόντα, ευγένεια, εξυπηρέτηση!!
Nice products, courtesy, service !!
I
Ima Be on Google

Horrible, the prices of the teas in the website is 3.80 € the seller sold them to me all at 4 € this is robbery
E
Emma Ploumistou on Google

Amazing and cute little shop. It had an great variety of products, especially in the gluten and lactose free area. Very pleasant and helpful people too! Definitely would recommend and revisit it soon.

Write some of your reviews for the company Παντοπωλείον "Το Εκλεκτόν"

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *