Πλατεία Μεσοποταμίας - Πλατεία Μεσοποταμίας

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Πλατεία Μεσοποταμίας

Address :

Mesopotamia 350 03, Greece

Postal code : 350
Website : https://www.facebook.com/groups/174278269288824/%3Fmulti_permalinks%3D1798980076818627%26notif_id%3D1536787058701212%26notif_t%3Dgroup_activity
Opening hours :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Categories :

Mesopotamia 350 03, Greece
G
Grigoris Gogias on Google

Γ
ΓΙΆΝΝΗΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣ on Google

ν
νέα συλλογη Σκαμπ on Google

Η
Ηλίας Ιωάννου on Google

Μ
Μαντώ Αστερη on Google

G
Giannhs Kaimakamhs on Google

G
Gia Skoyte on Google

Τέλειο μερος
Perfect place
o
omysu on Google

Poli gamato meros
Poli gamato meros

Write some of your reviews for the company Πλατεία Μεσοποταμίας

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *