ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ - ΑΦΟΙ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΟΕ - Karaiskaki 29

5/5 based on 8 reviews

Contact ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ - ΑΦΟΙ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΟΕ

Address :

Karaiskaki 29, Nea Chalkidona 143 43, Greece

Phone : 📞 +887
Postal code : 143
Website : http://www.xaraktikh.gr/
Categories :

Karaiskaki 29, Nea Chalkidona 143 43, Greece
G
G Vrou on Google

Γ
Γερασιμος Κατσιαλος on Google

M
Magdalena Valasiadou on Google

k
kostas tagk on Google

A
Andreas Platis on Google

C
Chris Christos on Google

K
Kostas Mylonas on Google

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ARTISTS WITH CAPITALS
n
nick segre on Google

Απ' τις καλύτερες επιλογές !!!!
One of the best choices !!!!

Write some of your reviews for the company ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ - ΑΦΟΙ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΟΕ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *