ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ - ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12

4.9/5 based on 8 reviews

Contact ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ

Address :

ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12, Thessaloniki 546 27, Greece

Phone : 📞 +
Postal code : 546
Categories :

ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12, Thessaloniki 546 27, Greece
a
aris mahone on Google

Ι
Ισαάκ Σουρμελίδης on Google

P
Panos goridis on Google

V
Vasileios Okantaridis on Google

Φ
Φίλιππος Δ. on Google

G
GKe on Google

Αξιοπιστοι κ υπευθυνοι!!!
Reliable and responsible !!!
P
Pauline Georgiadis on Google

Εκπληκτική εξυπηρέτηση! Άμεση! Είμαι ιδιοκτήτρια airbnb βρήκα το τηλέφωνο μέσω ίντερνετ! Και χωρίς να βρίσκομαι καν στην τοποθεσία με εξυπηρέτησαν άμεσα! Ευχαριστώ παρα πολύ!!! ⭐⭐⭐⭐⭐
Amazing service! Immediate! I am an airbnb owner I found the phone over the internet! And without even being on the site they served me immediately! Thank you very much!!! ⭐⭐⭐⭐⭐
Α
Αλεξανδρος Αλεξιαδης on Google

Ε Κ Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Ο Σ Επαγγελματιας και Ανθρωπος Ειδικες χαραξεις σε plexi glass, ξυλο και φυσικα σε μεταλλα.
ΕΚΠΛΗ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Professional and Man Special engravings in plexi glass, wood and of course in metals.

Write some of your reviews for the company ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *