ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ-ΜΠΡΕΛΟΚ-ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ CNC-3DPRINTER - Egnatia 53

5/5 based on 5 reviews

Contact ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ-ΜΠΡΕΛΟΚ-ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ CNC-3DPRINTER

Address :

Egnatia 53, Thessaloniki 546 31, Greece

Phone : 📞 +7
Postal code : 546
Categories :

Egnatia 53, Thessaloniki 546 31, Greece
Α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ on Google

T
Thanos Breskas on Google

G
Giannis-Lidon Delivos on Google

A
Akis Agathagelidis on Google

Πολύ καλός και με καλές τιμές
Very good and with good prices
Τ
Τιμόθεος Μπινής on Google

Εξαιρετικός επαγγελματίας με γνώση του αντικειμένου
Excellent professional with knowledge of the subject

Write some of your reviews for the company ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ-ΜΠΡΕΛΟΚ-ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ CNC-3DPRINTER

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *