Βιοιατρικη Καλλιθέας - Leof. El. Venizelou 155- 157

3.2/5 based on 8 reviews

Βιοιατρική Καλλιθέας | Βιοιατρική - Bioiatriki.gr

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα. Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες της.

Contact Βιοιατρικη Καλλιθέας

Address :

Leof. El. Venizelou 155- 157, Kallithea 176 72, Greece

Phone : 📞 +99
Postal code : 176
Website : https://bioiatriki.gr/index.php/kallithea
Categories :

Leof. El. Venizelou 155- 157, Kallithea 176 72, Greece
Γ
Γιαννόπουλος Κώνσταντίνος on Google

Good and polite services
E
Elena Gou on Google

Very bad phone service! The woman on the phone was so rude and angry and she was keep putting on hold! Very disappointing!
S
Siyah Beyaz on Google

How much money and how long does the PCR test result?
A
Alexandros Tsikolatas on Google

Good stuff, old x-ray machine
A
Alexis D. on Google

Very good services. The ladies at the office spoke a fluent English and were very helpful. The office is clean and I did not wait more than 20 minutes before my blood test.
O
Oumaima Kkhlifi on Google

No professionalism, the receptionist hang up on me as soon as i asked if she spoke english, called back and she put me on hold without saying a word to me, waited online but no one answered. Disrespectful people!!
E
Ella on Google

Excellent customer service, happy, helpful and I spoke to maybe 8 different staff, who all spoke perfect English. Went for an X-ray, and was made to feel at ease and very comfortable by the radiographer. They’ve got a great system, and it runs smoothly. Didn’t wait long either time I’ve been, results collection took literally 2 minutes. Very clean, and following covid guidelines.
T
Thomas Dimitriadis on Google

We had an x-ray appointment at 07:00 AM and it is 08:10 and the doctor is not here yet. They are lying saying that the previous patient is being difficult, but we are the first ones to arrive here. No shame at all...

Write some of your reviews for the company Βιοιατρικη Καλλιθέας

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *

Nearby places in the field of Diagnostic center, Medical diagnostic imaging center,