Παραλία Λιμνιώνας Αγ. Αποστόλων - Unnamed Road

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Παραλία Λιμνιώνας Αγ. Αποστόλων

Address :

Unnamed Road, Marathonas 190 14, Greece

Postal code : 190
Website : https://www.facebook.com/GeAl-Travel-And-More-105112365006266
Categories :

Unnamed Road, Marathonas 190 14, Greece
V
V. Tzeve. on Google

Ωραία πολύ ωραία αλλά πήγαινε πρωί αν πας αργά θα καταλάβεις γιατί σου λέω να πας νωρίς Ναι δεν θα έχεις που να κάτσεις
Nice very nice but go in the morning if you go late you will understand why I tell you to go early Yes you will have nowhere to sit
M
Maria Bitsi on Google

Ένα όμορφο μικρό κολπάκι ιδανικό για χαλάρωση, με καθαρά νερά. Θα χρειαστείτε ομπρέλα για την περίπτωση που δεν βρείτε θέση κάτω από τα 2 αλμυρίκια, κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί…
A beautiful small cove ideal for relaxation, with clear waters. You will need an umbrella in case you do not find a place under the 2 tamarisk trees, something that is very likely to happen…
a
abalagas on Google

Μπορεί να μην είναι ότι καλύτερο από άποψη πρόσβασης (βότσαλα και πέτρες), είναι πολύ όμορφη και κάποιες μέρες αρκετά ήρεμη από κόσμο. Τα νερά είναι πολύ καθαρά και υπάρχει λίγο πιο δίπλα και ένα αρκετά ψηλό σημείο για βουτιές.
It may not be the best in terms of access (pebbles and stones), it is very beautiful and some days quite quiet from people. The water is very clear and there is a little further and a high enough point for diving.
s
[email protected] 2331953ps on Google

Όμορφη μικρή παραλία αλλά χωρίς χώρους για αυτοκίνητα
Beautiful small beach but without spaces for cars
e
eduart hoxha on Google

Too much wind
A
Alexey Slokvenko on Google

Nice beach. A lot of rocks to walk with children.
P
Peter Moutzouridis on Google

Beach protected by wind. Ideal for small children looking for sand to play around!
A
Antonios Magkoutas on Google

A decent beach in Attica. It can get very crowdy in summer months. Getting there is quite easy.

Write some of your reviews for the company Παραλία Λιμνιώνας Αγ. Αποστόλων

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *