ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ" - ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ"

4.4/5 based on 8 reviews

Contact ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ"

Address :

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 31, ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ", Kavala 652 01, Greece

Phone : 📞 +99
Postal code : 652
Website : http://www.christofidelis.gr/
Categories :

ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 31, ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ", Kavala 652 01, Greece
E
Evi D. on Google

G
GIORGOS TSILIKAS on Google

P
Paris T. on Google

d
demetris stavratis on Google

S
SPIROS SOPILIDIS on Google

Κ
Κωνσταντίνος Μόσχος on Google

Άμεση εξυπηρέτηση, ευγένεια και πλήρης επαγγελματική κατάρτιση
Prompt service, courtesy and full professional training
Γ
Γιάννης Τζιαγκίδης on Google

Υπέροχη εργασία, υπέροχο προσωπικό, γρήγορη εξυπηρέτηση και λογικές τιμές
Great work, great staff, fast service and reasonable prices
G
George Tsipouchtzoglou on Google

Κορυφαία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και κατασκευή μαρμάρινων- γρανιτενιων ειδών παντός τύπου. Μνημεία, σκάλες, τραπέζια, επικαλύψεις τοίχων βάθρα και τάφοι. Οι κατασκευές είναι πολύ υψηλής ποιότητας και αυτό φαίνεται με την πρώτη ματιά από τις ενώσεις και τις τοποθετήσεις των κατασκευών.
Top company active in the processing and manufacture of marble-granite items of all types. Monuments, stairs, tables, wall coverings pedestals and tombs. The constructions are of very high quality and this can be seen at first glance from the joints and the positions of the constructions.

Write some of your reviews for the company ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ "ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ"

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *