ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ - Ilision 3-5

5/5 based on 7 reviews

Contact ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ

Address :

Ilision 3-5, Athina 115 28, Greece

Phone : 📞 +77787
Postal code : 115
Website : https://www.genotypos.gr/
Categories :

Ilision 3-5, Athina 115 28, Greece
i
ilias kampas on Google

A
Anna Maria Liveri on Google

J
J S on Google

M
Magda Zafeiropoulou on Google

g
giota kloga on Google

Α
Αλέξανδρος Λαμπρόπουλος on Google

Η επιχείρηση που εργάζομαι έκλεισε ραντεβού για το προσωπικό της προκειμένου να κάνουμε μοριακό test εξαιτίας του Covid. Δεν γνωρίζω σε τι επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές των ιατρικών εξετάσεων. Τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ο υπάλληλος ήταν ταχύτατος και εξυπηρετικός και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων μας ήρθαν άμεσα μέσω mail.
The company I work for has made an appointment for its staff to do a molecular test because of Covid. I do not know what the prices of medical examinations are. All the necessary measures were taken, the employee was very fast and helpful and the results of our medical examinations came immediately by mail.
S
Spirus Dramisiotis on Google

Ευγενέστατοι, εξυπηρετικοί, άμεσοι. ακριβείς! Το καλύτερο διαγνωστικό κέντρο και δεν το αλλάζω εδώ και χρόνια. Φυσικά υπό την αιγίδα της αξιόλογης κας Τσακαλία.
Gentle, helpful, direct. accurate! The best diagnostic center and I have not changed it for years. Of course under the auspices of the remarkable Mrs. Tsakalia.

Write some of your reviews for the company ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *