ΠΡΟΛΗΨΙΣ Α.Ε. - Michalakopoulou 88Α

3.3/5 based on 8 reviews

Διαγνωστικό - Ιατρικό Κέντρο Αθήνα | Πρόληψις - Prolipsismed.gr

Διαγνωστικό - Ιατρικό Κέντρο Πρόληψις στην Αθήνα, Εξοπλισμός, Οικονομικά Πακέτα Εξετάσεων, Καταρτισμένο Ιατρικό Προσωπικό. Καλέστε μας στο: 2107483110.

Contact ΠΡΟΛΗΨΙΣ Α.Ε.

Address :

Σεβαστείας 1 &, Michalakopoulou 88Α, Athina 115 28, Greece

Phone : 📞 +78
Postal code : 115
Website : https://prolipsismed.gr/
Categories :

Σεβαστείας 1 &, Michalakopoulou 88Α, Athina 115 28, Greece
m
maria pedy on Google

Πηγα ιδιωτικα ,,ολα τελεια!! Τωρα,,με συμμετοχη εοππυ δεν ξερω ,,εαν βρισκεις ραντεβου ευκολα κτλ.....οπως αναφερεται σε αλλα σχολια..απο θεμα ευγενειας,κανενα προβλημα!!!
I went privately ,, everything is perfect !! Now ,, with participation eoppy I do not know ,, if you find an appointment easily etc ..... as mentioned in other comments..from a matter of courtesy, no problem !!!
S
Spiros Kassimis on Google

Βαριούνται που δουλεύουν μέσα. 10 λεπτά να κάνουμε ένα τεστ και 40 να μας δώσουν τα αποτέλεσματα. Απαράδεκτοι
They are bored working inside. 10 minutes to do a test and 40 to give us the results. Unacceptable
A
Alkistis on Google

Πήγα να κάνω triplex κάτω άκρων και πέρα από ειρωνικά βλέμματα και απαντήσεις από τον ακτινολόγο σε ορισμένα λεγόμενά μου(απαράδεκτο), η εξέταση έγινε ΛΑΘΟΣ, καθώς αγγειοχειρουργός που επισκέφθηκα μετά από λίγες μέρες στο ιατρείο του εντόπισε κατευθείαν φλεβική ανεπάρκεια στο πόδι μου. Ενώ εγώ είχα φύγει από το Πρόληψις με αποτελέσματα που έδειχναν ότι δεν έχω απολύτως τίποτα. Αν μη τι άλλο, κάντε σωστά τις εξετάσεις στον κόσμο.
I went to do triplex of lower limbs and beyond ironic looks and answers from the radiologist to some of my so-called (unacceptable), the examination was WRONG, as a vascular surgeon I visited after a few days in his office found venous insufficiency directly in my leg. While I had left Prevention with results that showed that I have absolutely nothing. If nothing else, do the right exams in the world.
Θ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ on Google

Λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από το πρωί 7,30-8,00 μέχρι 19,00 το απόγευμα . Ήμερα Τρίτη που πήγα είχε συνεχώς πελατεία . Έκανα τις εξετάσεις μου και έφυγα . Προσωπικό ευγενικό και κατατοπιστικό . Προσοχή δεν κάνουν rapid test !!
It is open from Monday to Friday from 7.30-8.00 in the morning until 19.00 in the afternoon. On the day I went Tuesday, it had a steady clientele. I did my exams and left. Staff polite and informative. Be careful not to do a rapid test !!
Μ
Μαρκέλλα on Google

Αξιόπιστο Διαγνωστικο , κ. Φύσσας αποδεδειγμένα άριστος γιατρός αλλά και εξαιρετικός άνθρωπος .
Reliable Diagnostic, Mr. Fyssas proven to be an excellent doctor but also an exceptional person.
S
Sofia Fylaktoy on Google

Ευχαριστώ από καρδιάς την κα Βασιλάρου, τον κ. Χαραλαμπούδη, την κα Παπακωνσταντίνου για την άμεση και έγκυρη διάγνωσή και και όλο το προσωπικό του Διαγνωστικού Κέντρου Πρόληψις για τη ζεστή και ανθρώπινη συμπεριφορά τους! Με εκτίμηση, Σοφία Φυλαχτού
I thank from the bottom of my heart Ms. Vasilarou, Mr. Charalamboudis, Ms. Papakonstantinou for the immediate and valid diagnosis and all the staff of the Prevention Diagnostic Center for their warm and humane behavior! Yours sincerely, Sophia Amulet
Ν
Νικολας Ζερτοπουλης on Google

Αγένεια από την υπάλληλο στο κλείσιμο των ραντεβού. Δεν χρειάζεται να γράψω περισσότερα. Όλοι είμαστε πιεσμένοι από την δουλειά μας αλλά η ευγένεια θα υπάρχει πάντα.
N
NikosTheCrab on Google

Πολύ μικρό ενδιαφέρον για την υγεία σου.....το μόνο που τους ενδιαφέρει ειναι να πέσει το 70€ της επίσκεψης, 50€ για τον υπέρηχο....και αν είστε και τυχεροί θα σας στείλουν εκεί μέσα και για μαστογραφία. Κοπτήριο..... κάποιοι από τους γιατρούς είναι 70+++. Το καλύτερο μην βλέπεται την ταμπέλα από έξω ΔΕΝ συνεργάζεται με το ΕΟΠΥΥ!!!
Very little interest for your health ..... the only thing they are interested in is to drop the 70 € of the visit, 50 € for the ultrasound .... and if you are lucky they will send you there for a mammogram. Cutter ..... some of the doctors are 70 +++. The best is not to see the sign from the outside, it does NOT cooperate with EOPYY !!!

Write some of your reviews for the company ΠΡΟΛΗΨΙΣ Α.Ε.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *