Ασκληπιός Ιδιωτικό Πολυιατρείο - Dorileou 8

5/5 based on 1 reviews

About Ασκληπιός Ιδιωτικό Πολυιατρείο

H ABOUTNET δημιουργήθηκε το 2000 με διαφορετική επωνυμία αλλά με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών internet (web design, web hosting). Μέσα σε αυτά τα χρόνια συνεχούς εξέλιξης και ενασχόλησης και με τις τηλεπικοινωνίες (σταθερή, κινητή τηλεφωνία και συνδέσεις internet), η ABOUTNET προσφέροντας υπηρεσίες όπως κατασκευή ιστοσελίδων, φιλοξενία ιστοσελίδων, κατοχύρωση ονομάτων, προώθηση ιστοσελίδων – υπηρεσίες seo και “web marketing” κατάφερε να δημιουργήσει πάνω από 1500 ιστοσελίδες. Το πολύ μεγάλο πελατολόγιο καθώς και η εμπειρία των 22 ετών στην κατασκευή σελίδων internet και στο web marketing σε συνδυασμό με την παρουσία της ABOUTNET στην Ελλάδα και την ανάπτυξη με συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα καθιστούν την ABOUTNET μια από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών internet στην Ελλάδα.

Contact Ασκληπιός Ιδιωτικό Πολυιατρείο

Address :

Dorileou 8, Athina 115 21, Greece

Phone : 📞 +9
Postal code : 115
Website : http://www.asklipios.gr/
Categories :

Dorileou 8, Athina 115 21, Greece

Write some of your reviews for the company Ασκληπιός Ιδιωτικό Πολυιατρείο

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *